[1]
วารสารแพทย์ เขต 4-5 2021. วารสารแพทย์ เขต 4-5 (ฉบับรวมเล่ม). วารสารแพทย์เขต 4-5. 40, 4 (ธ.ค. 2021), 459–577.