[1]
คุ้มศิริ ณ. และ ตันติวิชิตเวช ร. 2021. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสั่งยา angiotensin- converting enzyme inhibitors หรือ angiotensin receptor blockers และผลการชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ในโรงพยาบาลโพธาราม. วารสารแพทย์เขต 4-5. 40, 4 (ธ.ค. 2021), 473–486.