[1]
ติวะตันสกุล น. 2021. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาของสูตรยา 10-day modified ginger quadruple therapy กับสูตร 10–day standard concomitant therapy ในการกำจัดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร. วารสารแพทย์เขต 4-5. 40, 4 (ธ.ค. 2021), 497–514.