[1]
ชูเชิด ป. 2021. อุบัติการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยมากในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช. วารสารแพทย์เขต 4-5. 40, 4 (ธ.ค. 2021), 529–538.