[1]
เลิศไชยพานนท์ ภ. 2021. อัตราการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในโรงพยาบาลบางสะพานในรอบสิบปีที่ผ่านมา. วารสารแพทย์เขต 4-5. 40, 4 (ธ.ค. 2021), 539–547.