[1]
สิงห์กาญจนโรจน์ เ. 2021. ปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงของปริมาตรของอากาศที่ถูกขับออกในวินาทีแรกของการหายใจออกอย่างเร็วและแรงเต็มที่ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลราชบุรี. วารสารแพทย์เขต 4-5. 40, 4 (ธ.ค. 2021), 549–557.