[1]
วารสารแพทย์ เขต 4-5 2022. วารสารแพทย์ เขต 4-5 ปีที่ 41 ฉบับ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2565. วารสารแพทย์เขต 4-5. 41, 1 (มี.ค. 2022), 579–688.