[1]
วารสารแพทย์ เขต 4-5 และ วารสารแพทย์ เขต 4-5 2022. ฉบับเต็ม-วารสารแพทย์ เขต 4-5 ปีที่ 41 ฉบับ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565. วารสารแพทย์เขต 4-5. 41, 2 (มิ.ย. 2022), 111–256.