[1]
วารสารแพทย์ เขต 4-5 2022. คำแนะนำในการตีพิมพ์. วารสารแพทย์เขต 4-5. 41, 2 (มิ.ย. 2022).