(1)
Issaraphan Keawkamnerdpong, I. การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการให้วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ก่อนสัมผัสโรค และหลังสัมผัสโรค โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี. Reg 4-5 Med J 2018, 32, 45-51.