(1)
Ratchatanaphan, D. ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ ต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และสภาวะสุขภาพของพระสงฆ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี. Reg 4-5 Med J 2018, 32, 69-79.