(1)
Cheewaisrakul, P. ผลการให้ยากลุ่ม Cephalosporins สำหรับป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในการผ่าตัดนิ่วทางเดินปัสสาวะ. Reg 4-5 Med J 2018, 28, 173-177.