(1)
Masmahisak, C. Hemangioma ของรก. Reg 4-5 Med J 2018, 28, 213-218.