(1)
Sreethurawanich, T. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการพบความผิดปกติในเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง ในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเล็กน้อยในโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17. Reg 4-5 Med J 2018, 31, 239-247.