(1)
Mahamongkol, K. การศึกษาเปรียบเทียบการวัดความดันลูกตาด้วยเครื่องวัดแบบ Non Contact และ Goldman Applanation. Reg 4-5 Med J 2018, 31, 95-100.