(1)
Mahamongkol, K. การเปรียบเทียบการฉีดยาชาเข้าใต้เยื่อบุตา กับการฉีดยาชาเข้าใต้กระบอกตา ในการผ่าตัดต้อกระจก. Reg 4-5 Med J 2018, 31, 121-127.