(1)
Sursutvech, W. การเปรียบเทียบผลการรักษาของวิธีใช้ Transcondylar Screw Fixation กับ Endobutton Fixation ในการผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าผ่านกล้องส่องข้อเข่า. Reg 4-5 Med J 2018, 30, 215-222.