(1)
Sakdapipanich, P.; Sakdapipanich, J. การศึกษาประสิทธิภาพของผ้าก๊อส ผสมผงถ่านจากเปลือกแมคคาดาเมียในการทำความสะอาดบาดแผลของผู้ป่วยมะเร็งทางช่องปากและลำคอ. Reg 4-5 Med J 2018, 30, 261–272.