(1)
Keawmanee, P.; Kimpee, S.; Toskulkao, T.; Danaidutsadeekul, S. ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการภาวะคลื่นไส้อาเจียน ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับยาเคมีบำบัด. Reg 4-5 Med J 2018, 30, 303-313.