(1)
Nilpetchploy, R. การจัดระบบบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน โรงพยาบาลอู่ทอง. Reg 4-5 Med J 2018, 27, 335-341.