(1)
วารสารแพทย์ เขต 4-5. สารบัญ. Reg 4-5 Med J 2020, 39.