(1)
ใจอารีย์ พย.ม., ฉ. ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับ โรงพยาบาลนครปฐม. Reg 4-5 Med J 2020, 39.