(1)
วิทวัสสำราญกุล พ. คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี. Reg 4-5 Med J 2021, 40.