(1)
จันทร์ฉาย เ. การจัดระบบยาจิตเวชให้ครอบคลุมการบริการในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม. Reg 4-5 Med J 2021, 40.