(1)
แจ่มทิมเ. สภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี. Reg 4-5 Med J 2021, 40.