(1)
สุทธิสันต์ชาญชัยส.; โอภาสวัฒนา อ. ประสิทธิผลของโปรแกรมชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 ของคลินิกโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. Reg 4-5 Med J 2021, 40.