(1)
เหล่าตระกูล อ. ความสำเร็จของโครงการรับยาใกล้บ้านตามมาตรการบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ ในจังหวัดนครปฐม. Reg 4-5 Med J 2021, 40.