(1)
เมธีศิริวัฒน์ว. ภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีการฟื้นตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย. Reg 4-5 Med J 2021, 40.