(1)
ชุ่มชื่นพ.; ดวงอาทิตย์น. เครื่องมือประเมินการเฝ้าระวังและป้องกันการเข้าสู่ภาวะวิกฤตของผู้ป่วย. Reg 4-5 Med J 2021, 40.