(1)
รัตนรักษ์ ด.; เข็มเพชรร.; พูลวิวัฒนกูลอ.; นิมิตวิไลส.; เหล่าตระกูลอ.; ศรีมณีป. ประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อการร่วมรักษา ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงน้อย โรงพยาบาลนครปฐม. Reg 4-5 Med J 2021, 40.