(1)
วารสารแพทย์ เขต 4-5. ฉบับเต็ม. Reg 4-5 Med J 2021, 40, 323-449.