(1)
วารสารแพทย์ เขต 4-5. วารสารแพทย์ เขต 4-5 (ฉบับรวมเล่ม). Reg 4-5 Med J 2021, 40, 459-577.