(1)
คุ้มศิริ ณ.; ตันติวิชิตเวช ร. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสั่งยา Angiotensin- Converting Enzyme Inhibitors หรือ Angiotensin Receptor Blockers และผลการชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ในโรงพยาบาลโพธาราม. Reg 4-5 Med J 2021, 40, 473-486.