(1)
ติวะตันสกุล น. . การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาของสูตรยา 10-Day Modified Ginger Quadruple Therapy กับสูตร 10–day Standard Concomitant Therapy ในการกำจัดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร. Reg 4-5 Med J 2021, 40, 497-514.