(1)
ชูเชิด ป. . อุบัติการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยมากในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช. Reg 4-5 Med J 2021, 40, 529-538.