(1)
เลิศไชยพานนท์ ภ. . อัตราการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในโรงพยาบาลบางสะพานในรอบสิบปีที่ผ่านมา. Reg 4-5 Med J 2021, 40, 539-547.