(1)
วารสารแพทย์ เขต 4-5. วารสารแพทย์ เขต 4-5 ปีที่ 41 ฉบับ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2565. Reg 4-5 Med J 2022, 41, 579-688.