(1)
วารสารแพทย์ เขต 4-5; วารสารแพทย์ เขต 4-5. ฉบับเต็ม-วารสารแพทย์ เขต 4-5 ปีที่ 41 ฉบับ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565. Reg 4-5 Med J 2022, 41, 111-256.