(1)
วารสารแพทย์ เขต 4-5. คำแนะนำในการตีพิมพ์. Reg 4-5 Med J 2022, 41.