VIRIYAVEJKUL, P. คุณสมบัติและความสอดคล้องของโมโนฟิลาเมนต์ประดิษฐ์ “อู่ทองโมโนฟิลาเมนต์” ในการตรวจรับสัมผัสผู้ป่วยโรคเท้าเบาหวาน. วารสารแพทย์เขต 4-5, [S. l.], v. 32, n. 1, p. 21–31, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/127087. Acesso em: 25 พ.ค. 2022.