ISSARAPHAN KEAWKAMNERDPONG, I. การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการให้วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ก่อนสัมผัสโรค และหลังสัมผัสโรค โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี. วารสารแพทย์เขต 4-5, [S. l.], v. 32, n. 1, p. 45–51, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/127090. Acesso em: 19 พ.ค. 2022.