RATCHATANAPHAN, D. ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ ต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และสภาวะสุขภาพของพระสงฆ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี. วารสารแพทย์เขต 4-5, [S. l.], v. 32, n. 1, p. 69–79, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/127093. Acesso em: 19 พ.ค. 2022.