SIRIYOTHIPHAN, J. การพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย โรงพยาบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารแพทย์เขต 4-5, [S. l.], v. 37, n. 2, p. 120–135, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/134864. Acesso em: 19 พ.ค. 2022.