กูลวงศ์ธนโรจน์ พ.บ., อ. . การศึกษาอุบัติการณ์ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกที่มีการใช้แอลกอฮอล์ ยาเสพติด และยาหรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ในจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2558-2561. วารสารแพทย์เขต 4-5, [S. l.], v. 39, n. 2, p. 214, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/242839. Acesso em: 3 ก.พ. 2023.