-. สารบัญ. วารสารแพทย์เขต 4-5, [S. l.], v. 39, n. 2, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/242877. Acesso em: 3 ก.พ. 2023.