วงค์ษา พ.บ., . ว. . ภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในเด็กอายุ 1-10 ปี ที่มารับการทำหัตถการทาง ทันตกรรมภายใต้การระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารแพทย์เขต 4-5, [S. l.], v. 39, n. 2, p. 472–487, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/246201. Acesso em: 5 ก.พ. 2023.