ศรีมหาดไทย พ.บ., ส. . ปัจจัยที่มีผลต่อการมีเลือดออกในสมองสำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอุดตันที่ได้รับยา rtPA. วารสารแพทย์เขต 4-5, [S. l.], v. 39, n. 4, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/248370. Acesso em: 10 ส.ค. 2022.