วารสารแพทย์ เขต 4-5. สารบัญ. วารสารแพทย์เขต 4-5, [S. l.], v. 39, n. 4, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/248755. Acesso em: 6 ธ.ค. 2022.