วิทวัสสำราญกุล พ. คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี. วารสารแพทย์เขต 4-5, [S. l.], v. 40, n. 1, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/reg45/article/view/250060. Acesso em: 18 ส.ค. 2022.