เจียมวงษาศ. ความถูกต้องในการวินิจฉัยมะเร็งเต้านมด้วยดิจิทัลแมมโมแกรมร่วมกับอัลตร้าซาวนด์ความถี่สูง ในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย BIRADS 4 และ 5 ในโรงพยาบาลราชบุรี. วารสารแพทย์เขต 4-5, v. 40, n. 2, 29 มิ.ย. 2021.